I.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník internetového portálu iFakturacia.sk (www.ifakturacia.sk) a on-line systému INVOICING.SUPPORT (www.invoicing.support), ďalej spolu len “server”, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť GlobalVEA Investment, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46228047, DIČ: 2023288960, Zapísaná v ORSR Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 24585/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“), registráciou do systému INVOICING.SUPPORT, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt INVOICING.SUPPORT je verejná internetová aplikácia, poskytujúca podnikateľským subjektom (ďalej len „užívateľ“) možnosť používať jej on-line služby. Server ponúka fakturáciu a jednoduché skladové hospodárstvo pre registrovaných užívateľov. Jedná sa o bezplatný aj platený správcovský server pre právnické osoby a živnostníkov s platným povolením na podnikanie. Spoplatnené sú aj reklamné/prezentačné služby, ktorých cenník a bližší popis je uvedený na internetovej stránke projektu: www.ifakturacia.sk.

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii poskytne pravdivé údaje o svojej osobe. Užívateľ sa do systému registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke
www.invoicing.support. V prípade správneho vyplnenia a odoslania registračného formulára prevádzkovateľ e-mailom oznámi partnerovi zápis do systému a vyžiada ho na overenie registračnej e-mailovej adresy pre potvrdenie registrácie. Registrácia každého užívateľa na serveri je povinná. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje na server.

Zrušenie registrácie – registráciu si môže zrušiť používateľ zaslaním e-mailu na support@globalvea.eu so žiadosťou o zrušenie konta, zo svojho východiskového e-mailu, na ktorý je registrovaný daný užívateľ, alebo priamo tlačítkom DEAKTIVOVAŤ po prihlásení sa do svojho konta na serveri. Avšak po zrušení registrácie zároveň užívateľ súhlasí s tým, že na serveri sa vymažú aj všetky jeho dáta, ktoré tam po registrácií a bežným užívaním servera vložil. Tento krok je pre užívateľa nevratný. Užívateľovi deaktiváciou nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby.

III. REGISTRÁCIA DO KATALÓGU ÚČTOVNÍKOV

Registrácia firmy na server iFakturacia.sk do „Zoznamu firiem“ prebieha cez tento formulár: https://ifakturacia.sk/add-directory-listing/ alebo cez e-mail support@globalvea.eu, kde partner zašle žiadosť o zaradenie do daného zoznamu so svojimi profilovými údajmi. Firma/Živnostník musí svojou podnikateľskou činnosťou figurovať ako účtovnícka firma alebo iné ekonomické poradenstvo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o profile za účelom verného predstavenia služieb a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov.

Povinnosti zverejnenej firmy – v prípade, ak je zaradenie do tohto katalógu bezplatné a bezplatne prezentuje účtovnú firmu nie len u podnikateľov používajúcich systém INVOICING.SUPPORT, je ochota ďalej prezentovať tento projekt svojim klientom ústnym podaním, odkazom na vlastnej webovej stránke alebo e-mailovým newsletterom medzi svojich klientov kľúčovým prvkom úspešnej spolupráce a poďakovaním za poskytnutú službu.

V prípade žiadosti o marketingovú podporu v podobe letákov či iných prezentačných materiálov nás neváhajte kontaktovať e-mailom na support@globalvea.eu.

Zrušenie profilu – profil si môže zrušiť firma kedykoľvek zaslaním e-mailu na support@globalvea.eu so žiadosťou o zrušenie. V prípade, že ide o platený profil, server nemá povinnosť vrátiť objednávateľovi pomernú časť za predplatené obdobie zverejnenia profilu.

IV. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.). Užívateľ plne zodpovedá za užívanie vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého svojho zástupcu, ktorý použije používateľove prihlasovacie údaje (email a heslo). V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať prihlasovaciu / užívateľskú službu po registrácii alebo kvôli neoprávnenému prístupu tretej osoby. Užívateľ servera dáva na základe všeobecných obchodných podmienok servera pri registrácii bezvýhradný súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie správ „newsletterov“ užívateľovi servera, obsahujúcich informácie o službách a novinkách na serveri, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce rôzne informácie tretích osôb. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 48 hodín. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

V. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE

Registrácia je určená pre firmy – právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, a je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webstránke servera www.ifakturacia.sk hneď na úvodnej stránke. Platené služby, ktoré poskytuje server INVOICING.SUPPORT, sú klientovi sprístupnené až po vytvorení a zaplatení objednávky, ktorú je možné vytvoriť priamo cez užívateľské rozhranie po registrácii užívateľa alebo požiadaním prevádzkovateľa o vytvorenie a zaslanie faktúry za tieto služby. Po úhrade bude užívateľovi elektronicky vygenerovaná faktúra – daňový doklad, platba je možná cez kreditné alebo elektronické platobné karty pomocou služby GP WEBPAY (platba a osobné údaje sú chránené systémom SSL šifrovania + 3D-Secure E-COMM). Bannerovú reklamu na serveri je možné objednať registrovaným aj neregistrovaným užívateľom, a to e-mailom na support@globalvea.eu (viac info na: https://ifakturacia.sk/reklama/). V prípade stornovania bannerovej reklamnej kampane, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok a to nasledovne: 7 a viac kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 50% z kontrahovanej sumy, do 7 dní poplatok 70% sumy a za menej ako 24 hodín a po spustení reklamnej kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy.

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese support@globalvea.eu, alebo zaslaním reklamácie na adresu: GlobalVEA Investment, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko. V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo užívateľa zaniká. Akékoľvek fakturačné a platobné problémy alebo technické problémy pre registrovaných užívateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu support@globalvea.eu.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pre projekt INVOICING.SUPPORT

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom/Objednávkovom formulári na webovom sídle www.invoicing.support. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť GlobalVEA Investment, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46 904 778 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári ako aj údaje o objednávkach registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v projekte www.invoicing.support na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Po zrušení registrácie/objednávky v projekte www.invoicing.support a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je GlobalVEA Investment, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný GlobalVEA Investment, s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla GlobalVEA Investment, s.r.o., prípadne emailom na support@globalvea.eu. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s GlobalVEA Investment, s.r.o. ako sú zmluvní reklamní partneri, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od GlobalVEA Investment, s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných GlobalVEA Investment, s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: G.N.T. Business Services, s.r.o. (IČO-44749465).

VII. VYUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
faxl. č.: 051/ 7721 596
e-mail: po@soi.sk
podanie podnetu (na www.soi.sk)